BEWONERSVERENIGING HOGE DENNEN

De Bewoners Vereniging Hoge Dennen (verder te noemen: BVHD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De BVHD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij een inspanningsverplichting hebben om in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor het innen van de contributie
 • Voor het versturen van de Nieuwsbrief.
 • Voor uitnodigingen van bijeenkomsten, borrels ed.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter(s)
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (vast en mobiel) 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van specifieke doeleinden (bijv. adressering). Momenteel is dat niet het geval. Wij zullen met deze partijen een verwerkingsovereenkomst sluiten om de nodige afspraken voor de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij geen gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

 Bewaartermijn

BV Hoge Dennen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de BVHD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op verschillende systemen, waarin met privacyinformatie wordt gewerkt;

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.