De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist zijn in 2023 gestart met het maken van een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe kern rond het stationsgebied Driebergen-Zeist.

Begin dit jaar is gestart met het maken van een gebiedsvisie, een toekomstschets van het gebied met prioriteiten, randvoorwaarden, gevolgen en een voorstel voor het vervolg van het project om een en ander te realiseren. Deze gebiedsvisie moet eind 2024 gereed zijn voor besluitvorming door beide gemeenteraden. Bewoners en bedrijven kunnen op diverse momenten hun inbreng leveren. De gebiedsvisie is de basis voor de meer gedetailleerde uitwerking in bestemmingsplannen en ontwikkelplannen. Voor meer informatie zie de website van het project.

Naar aanleiding van het plan van aanpak heeft Bewonersvereniging Hoge Dennen in 2023 een brief naar beide gemeenteraden gestuurd. Hierin is een positief kritisch standpunt geformuleerd waarbij vertrouwen is uitgesproken in het voorgenomen participatieproces, maar tevens aandacht is gevraagd voor de mogelijke gevolgen voor de voorzieningen in onze wijk (met name voor scholen en winkels), de verkeersdrukte en de impact op Natuur en Milieu. Daarbij gaat het er niet om dat er geen gevolgen mogen zijn, maar dat nadelige effecten van deze gevolgen door passende maatregelen zo veel mogelijk vermeden worden. Voor meer informatie zie de volledige tekst van de brief.

Gezien de mogelijke effecten van de ontwikkeling van deze nieuwe dorpskern op onze wijk, zullen wij deze ontwikkeling nauwgezet volgen en jullie tijdig informeren of om input vragen.